Regulamin

ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU ORAZ ZASADY ZAMIESZCZANIA PREZENTACJI

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2016 r.

Witamy na stronie www.biznesbox.com.

Akceptacja niniejszych zasad korzystania z portalu Biznesbox.com, Polityki prywatności, zasad korzystania z urządzeń mobilnych oraz wszelkich zasad opublikowanych w serwisie Biznesbox.com stanowią warunek uzyskania dostępu do stron, korzystania z usług, aplikacji oraz narzędzi Biznesbox.com.

Uzyskując dostęp do naszych usług lub korzystając z nich, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie poniżej wskazane warunki przygotowane z myślą o komfortowym korzystaniu z usług przez wszystkich Użytkowników portalu.

Biznesbox.com, prowadzony jest przez Palace Group, w ramach działalności gospodarczej pod nazwą Palace Group z siedzibą w Krakowie przy ul. Pawia 34 31-154 Kraków, NIP 945 – 108 – 39 – 03, REGON 120006320.

Portal umożliwia przeglądanie, komentowanie, opiniowanie oraz prezentację firm w formie ogłoszeń oraz reklam w następujących dziedzinach:

Portal umożliwia:

1. prezentacje w postaci ogłoszeń i/lub reklam w szczególności:

zwanych Zleceniodawcą lub zbiorczo Zleceniodawcami.

2. komentowanie i opiniowanie prezentacji w postaci ogłoszeń i/lub reklam Użytkownikom portalu.

3. wysyłanie zapytań przez Użytkowników i odbieranie ich przez zleceniodawców.

I

Definicje

1. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący portal Biznesbox.com., którym jest Robert Pałac, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Palace Group z siedzibą w Krakowie.

2. Adres korespondencyjny:
Biznesbox.com
ul. Pawia 34 / 8U
31 – 154 Kraków

3. Biznesbox.com - portal umożliwiający prezentację, lokalizowanie podmiotów wskazanych powyżej w części wstępnej regulaminu według nazwy, branży lub obszaru działalności podmiotów, oraz komentowanie i opiniowanie zamieszczonych prezentacji przez Użytkowników, prowadzony w ramach działalności gospodarczej pod nazwą Palace Group z siedzibą w Krakowie przy ul. Pawia 34, 31 – 154 Kraków, NIP 945 – 108 – 39 – 03, REGON 120006320,

4. Firma – nazwa osoby prawnej, imię i nazwisko osoby fizycznej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. Konto – profil Użytkownika stworzony po rejestracji, przypisany do konkretnego Użytkownika, chroniony hasłem.

6. Odbiorca – podmiot będący adresatem treści publikowanych w formie prezentacji, jak również komentarzy i opinii zarówno podmiot rzeczywisty, który zapoznał się z treścią publikacji, jak i potencjalny.

7. Ogłoszenie – wiadomość słowna i/lub graficzna o określonej treści dotycząca: dóbr, profilu firmy działalności podmiotu zamieszczającego informację.

8. Pakiet – roczny abonament dla zleceniodawcy umożliwiający bezpłatne korzystanie z portalu Biznesbox.com., w tym umożliwiający bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń i/lub reklam zgodnie z warunkami przewidzianymi dla danego rodzaju pakietu.

9. Portal zamiennie używany z Serwis – portal internetowy Biznesbox.com zlokalizowany pod adresem http//www.biznesbox.com., stanowiący platformę internetową na którą składa się szereg elementów właściwych portalom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników i innych podmiotów, które będą zainteresowane usługami świadczonymi przez Biznesbox.com.

10. Prezentacja – odpłatna lub bezpłatna forma promocji Zleceniodawcy w serwisie Biznesbox.com (w zależności od posiadanego pakietu), polegająca na zamieszczeniu reklamy i/lub ogłoszenia w zakresie działalności prowadzonej przez Zleceniodawcę, a znajdującej się w zakresie rynku i dziedzin oferowanych przez Biznesbox.com.

11. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z wszelkimi załącznikami, stanowiącymi jego integralną część, jak również tymi, które się do niego bezpośrednio odwołują.

12. Reklama – forma prezentacji profilu słowna i/lub graficzna lub podmiotu ją zamieszczającego zmierzająca do promocji, w szczególności do sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług podmiotu ją zamieszczającego, popierania określonych spraw, lub idei, albo osiągnięcia innego efektu zamierzonego przez podmiot reklamujący.

13. Usługa bądź zbiorczo usługi – czynność bądź czynności dokonywane w serwisie związane z zamieszczeniem ogłoszenia i/lub reklamy przez Zleceniodawcę i/lub z przeglądaniem i/lub opiniowaniem oraz komentowaniem prezentacji przez Użytkownika umieszczonych na witrynie Biznesbox.com.

14. Użytkownik - podmiot zamieszczający prezentację w postaci ogłoszenia i/lub reklamy (Zleceniodawca), jak i podmiot posiadający konto na portalu Biznesbox.com, przeglądający zamieszczone oferty i/lub je opiniujący, bądź komentujący, a także każdy inny podmiot, który w jakikolwiek sposób korzysta z portalu Biznesbox.com, spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie.

15. Zleceniodawca – podmiot zamieszczający prezentację w postaci ogłoszenia i/lub reklamy na portalu Biznesbox.com, a w szczególności przedsiębiorca krajowy: osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, w obrębie rynku i dziedzin wskazanych w ofercie Biznesbox.com, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej, w obrębie rynku i dziedzin wskazanych w ofercie Biznesbox.com., podmiot publiczny prowadzący działalność w obrębie rynku i dziedzin wskazanych w ofercie Biznesbox.com, a także podmiot wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzący działalność w obrębie rynku i dziedzin wskazanych w ofercie BiznesBox.com.

II

Zasady ogólne korzystania z usług Biznesbox.com

1. Zasady korzystania przez wszystkich Użytkowników z usług Biznesbox.com określa niniejszy Regulamin.

2. W przypadku osób fizycznych Użytkownikiem portalu Biznesbox.com może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

3. Użytkownik zobowiązuje się opiniować i/lub zamieszczać prezentację w odpowiednich kategoriach i obszarach oraz nie podejmować takich działań jak:

4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika powyższych zakazów Biznesbox.com zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia opinii, komentarza lub prezentacji w całości bądź w części, w zależności od charakteru naruszeń.

5. Korzystanie przez Użytkowników z portalu Biznesbox.com z wyjątkiem zamieszczania prezentacji w postaci ogłoszenia i/lub reklamy oraz abonamentu związanego z wyświetlaniem prezentacji na stronie Biznesbox.com jest bezpłatne.

6. Użytkownik zwolniony jest z opłat za umieszczenie prezentacji w formie ogłoszenia i/lub reklamy w przypadku wykupienia właściwego Pakietu oferowanego przez Biznesbox.com uprawniającego do nieodpłatnego umieszczania ogłoszeń i/lub reklam, stosownie do postanowień zawartych w punkcie VI niniejszego Regulaminu.

7. Umieszczenie prezentacji w formie ogłoszenia i/lub reklamy na portalu Biznesbox.com przez Zleceniodawcę winno nastąpić w drodze zamieszczenia prezentacji elektronicznej przez Zleceniodawcę na portalu Biznesbox.com w odpowiedniej kategorii i obszarze wskazanym przez Biznesbox.com spośród dostępnych kategorii, wraz z akceptacją niniejszego regulaminu i dokonaniem opłaty za umieszczenie ogłoszenia i/lub reklamy według cennika zamieszczonego na stronie www.biznesbox.com w zakładce O nas / Oferta dla firm / Pakiety w systemie płatności payU lub bezpłatne zamieszczenie ogłoszenia i/lub reklamy w przypadku wykupu przez Zleceniodawcę właściwego Pakietu uprawniającego do zwolnienia z zapłaty.

8. Zamieszczanie prezentacji w serwisie może nastąpić wyłącznie przez Zleceniodawcę, którego ogłoszenie i/lub reklama dotyczy lub przez osobę właściwie umocowaną do reprezentacji Zleceniodawcy.

9. Komentowanie i opiniowanie prezentacji Zleceniodawcy przez Użytkownika jest możliwe wyłącznie w drodze elektronicznej.

10. Użytkownik w celu przeglądania i dodawania opinii i/lub komentarzy o zamieszczonych ogłoszeniach i/lub reklamach Zleceniodawców, a także Zleceniodawca w celu uzyskania dostępu do usługi umieszczenia prezentacji, w sposób określony w pkt. 7 powyżej, zobowiązany jest do zarejestrowania się na portalu i założenia konta, używając adresu e-mail i hasła wskazanego przy rejestracji. Wskazany adres e-mail winien należeć do Użytkownika.

11. Użytkownik może posiadać w serwisie tylko jedno konto, do którego będzie przyporządkowany, chyba że Administrator wyraźnie upoważni danego Użytkownika do aktywacji w serwisie równocześnie większej ilości kont.

12. Upoważnienie do posiadania większej ilości kont Administrator wydaje w formie pisemnej w drodze korespondencji pocztowej lub elektronicznej e – mail.

13. Niedopuszczalne jest cedowanie, udostępnianie konta przez Użytkownika innym osobom lub innym Użytkownikom.

14. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności jego hasła oraz za wszelkie działania wykonywane przy użyciu jego konta.

15. Użytkownik może łączyć się z portalem Biznesbox.com za pośrednictwem portalu Facebook poprzez korzystanie z profilu Biznesbox.com na portalu Facebook.

16. Jeżeli Użytkownik poweźmie wiadomość, iż doszło do naruszenia lub nieuprawnionego użycia jego konta zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z    Administratorem poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@biznesbox.com, celem zablokowania jego konta.

III

Oświadczenia

1. Użytkownik poprzez aktywację konta w serwisie Biznesbox.com. zapewnia i oświadcza, że:

2. Użytkownik poniesie pełną odpowiedzialność za prawdziwość powyższych oświadczeń.

3. Użytkownik przyjmuje na siebie obowiązek zaspokojenia wszelkich roszczeń majątkowych zgłoszonych w związku z realizacją niniejszego Regulaminu lub wynikających z ewentualnej ugody pomiędzy Biznesbox.com a osobą trzecią lub stwierdzonych wyrokiem sądowym. W razie konieczności uwzględnienia przez Biznesbox.com roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych w związku z realizacją niniejszego Regulaminu, Użytkownik weźmie na siebie pełną odpowiedzialność i pokryje wszelkie szkody poniesione z tego tytułu przez Biznesbox.com, w tym koszty prowadzenia postępowania sądowego. Użytkownik zobowiązuje się – według wyboru Biznesbox.com – wystąpić obok lub wstąpić w miejsce pozwanego Biznesbox.com. do postępowań wszczętych z uwagi na domniemane naruszenie praw osób trzecich, spowodowane korzystaniem z serwisu przez Użytkownika oraz oświadcza, że nie będzie z tego tytułu domagać się od Biznesbox.com zwrotu kosztów, choćby wniosek o przypozwanie lub dopozwanie okazał się bezzasadny.

4. Użytkownik wyraża zgodę na prezentację jego danych, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez niego treści na łamach portalu Biznesbox.com, w katalogach oraz serwisach branżowych, jak i na stronach partnerskich Biznesbox.com.

5. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie jego danych w celach marketingowych przez Biznesbox.com oraz Palace Group z siedzibą w Krakowie, w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym.

6. Użytkownik posiada prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

7. Biznesbox.com zastrzega sobie autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu, a w szczególności takich jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript.

IV

Zasady zamieszczania ogłoszeń i/lub reklam na portalu Biznesbox.com.

1. W przypadku gdy Zleceniodawca przesyła prezentację w sposób wskazany w pkt. II ust. 7 Regulaminu - Zleceniodawca tworzy prezentację samodzielnie po przejściu pomyślnej rejestracji i założeniu konta na portalu Biznesbox.com poprzez wprowadzenie danych w zakładce „Utwórz prezentację”.

2. Prezentacja może mieć charakter tekstowy, graficzny bądź tekstowo – graficzny.

3. Ogłoszenia i/lub reklamy zamieszczane w portalu Biznesbox.com. mogą być redagowane w języku polskim i/lub w j. angielskim. Zamieszczane prezentacje winny być poprawne pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym.

4. W przypadku zamieszczania prezentacji w formie tekstowo – graficznej lub graficznej Zleceniodawca wprowadza do portalu dane według poniższej specyfikacji:

Obsługiwane rozszerzenia plików: .doc, .pdf, .csv, .ppt.

5. Biznesbox.com nie odpowiada za treść, jakość i estetykę umieszczonych przez Zleceniodawcę prezentacji.

6. Po przesłaniu prezentacji przez Zleceniodawcę pojawi się ona w serwisie po akceptacji i aktywacji. Weryfikacja prezentacji może trwać do 48 godzin.

7. Zleceniodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za treści zawarte w prezentacji.

8. Wszelkie informacje dotyczące Zleceniodawcy, w szczególności w zakresie jego usług i oferowanych produktów, które umieszcza w ogłoszeniu i/lub reklamie powinny być prawdziwe i kompletne oraz nie mogą wprowadzać w błąd odbiorcy.

9. Komentowanie i opiniowanie prezentacji Zleceniodawcy przez Użytkownika następuje poprzez wprowadzenie informacji tekstowej w zakładce „Wstaw komentarz” znajdującej się pod konkretną prezentacją.

10. W zakresie komentowania i opiniowania prezentacji przez Użytkownika obowiązują go wymogi dotyczące sposobu, formy i treści określone w niniejszym Regulaminie dla Zleceniodawcy.

11. Jeżeli w trakcie korzystania z usług portalu Biznesbox.com dane lub informacje podane w prezentacji ulegną dezaktualizacji, Zleceniodawca zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji.

12. Biznesbox.com nie ponosi odpowiedzialności w sprawach, które wynikną lub mogą wyniknąć z tytułu braku aktualizacji danych lub informacji podanych przez Zleceniodawcę.

13. Użytkownik zezwala na edycję przez Biznesbox.com materiałów i danych wprowadzonych przez niego do portalu, a w szczególności zmiany rozmiaru, lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego zamieszczenia prezentacji, opinii, komentarza.

14. Prezentacja w postaci ogłoszenia i/lub reklamy wyświetlana jest na stronie Biznesbox.com od chwili jej akceptacji i aktywacji, co w razie pomyślnej weryfikacji nie nastąpi później niż w ciągu 48 godzin od umieszczenia prezentacji w systemie. Prezentacja aktywna jest przez okres czasu zależny od wykupionego pakietu.

V

Sankcje za niewłaściwe korzystanie z portalu Biznesbox.com

1. Biznesbox.com celem zapewnienia prawidłowego działania portalu oraz należytego świadczenia Usług zastrzega sobie prawo do usunięcia zamieszczonego na portalu wpisu w postaci komentarza, opinii, prezentacji, w szczególności gdy:

2. Biznesbox.com może odmówić publikacji lub usunąć treści, które będą niezgodne z niniejszym Regulaminem.

3. Biznesbox.com może ograniczyć tymczasowo lub trwale prawo Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu do korzystania z usług Biznesbox.com lub odmówić rejestracji konta.

4. Biznesbox.com może również wysyłać ostrzeżenia, ograniczać lub zawieszać działanie Usług względem Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu.

5. Uprawnienia wskazane w części V powyżej są uznaniowe i od decyzji Biznesbox.com nie przysługuje Użytkownikowi żadne odwołanie.

VI

Koszty prezentacji w postaci ogłoszenia i/lub reklamy

1. Koszty związane z zamieszczeniem prezentacji w postaci ogłoszenia i/lub reklamy oraz opłaty związane z wyświetlaniem prezentacji Zleceniodawcy zależne są od wykupionego pakietu.

2. Biznesbox.com oferuje następujące pakiety, na okres jednego roku liczony od dnia dodania prezentacji przez Zleceniodawcę:

3. Szczegółowy opis funkcji i cen pakietów zamieszczony jest w zakładce O nas / Oferta dla firm / Pakiety po uprzednim zalogowaniu się na portalu Biznesbox.com i stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

4. Zleceniodawca uprawniony jest do zmiany pakietu na wyższy w każdym czasie, czego może dokonać poprzez:

5. Po zakończeniu rejestracji i zakończeniu procedury wyboru płatnego pakietu Zleceniodawca zobowiązany jest do dokonania płatności określonej w cenniku ceny pakietu, za wyjątkiem wyboru bezpłatnego Pakietu Free. Do czasu weryfikacji i zatwierdzenia danych przez Administratora Ogłoszenie i/lub Reklama nie będą wyświetlane. Zmiana danych Zleceniodawcy podlegają każdorazowej weryfikacji.

6. Świadczenie usługi w postaci wyświetlania Ogłoszenia i/lub Reklamy przy wyborze Pakietów Free, Silver i Gold jest zamawiane na czas jednego roku.

7. Płatność za korzystanie z usług portalu Biznesbox.com jest dokonywana z góry przez użytkownika portalu w terminie do 7 dni od daty wystawienia firmie faktury Pro – forma przez portal Biznesbox.com.

8. Dodanie bezpłatnego ogłoszenia i/ lub reklamy ważne jest również przez okres jednego roku i nie rodzi obowiązku uiszczania opłat do momentu zmiany pakietu na jeden z pakietów płatnych prezentacji . Zleceniodawca zmieniając pakiet na płatny zobowiązany jest do opłat w terminach i w sposób wskazany w ust. 7 powyżej.

9. Prezentacja Zleceniodawcy, która zostanie wykupiona poprzez płatny Pakiet zostanie zaakceptowana i aktywowana przez moderatora po zaksięgowaniu wpłaty na konto. W przypadku nieuiszczenia przez Zleceniodawcę należności za wybraną płatną prezentację Zleceniodawcy przysługują jedynie usługi przewidziane dla bezpłatnego Pakietu Free aż do momentu wpływu płatności. W tym czasie Zleceniodawca nie może zmienić Pakietu ani korzystać z innych usług oferowanych przez Biznesbox.com dostępnych w innym Pakiecie.

10. Ceny podane w cenniku Biznesbox.com są cenami uwzględniającymi podatek VAT według stawki 23% .

11. Zleceniodawca upoważnia Biznesbox.com do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

VII

Wypowiedzenie, zmiana Pakietu

1. Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę dotyczącą Usług świadczonych przez Biznesbox.com z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego.

2. Okresem rozliczeniowym jest okres jednego roku liczony od chwili umieszczenia ogłoszenia i/ lub reklamy na profilu Biznesbox.com.

3. Zleceniodawca w każdym czasie może zmienić Pakiet bezpłatny, na Pakiet płatny oraz Pakiet niższy na Pakiet wyższy. Zmiana Pakietu z wyższego na niższy nie jest możliwa.

4. Wypowiedzenie Pakietu przez Zleceniodawcę następuje poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres BiznesBox.com, ul. Pawia 34 / 8U, 31 – 154 Kraków. Wypowiedzenie musi pod rygorem nieważności zostać złożone w formie pisemnej.

5. Zmiana Pakietu przez Zleceniodawcę następuje w drodze korespondencji elektronicznej poprzez pocztę e-mail. Oświadczenie o zmianie Pakietu należy przesłać na adres: info@biznesbox.com. Zmiana Pakietu wymaga potwierdzenia otrzymania oświadczenia przez Biznesbox.com.

6. Biznesbox.com zastrzega sobie 14 dniowy termin na rozpatrzenie potwierdzenia wypowiedzenia.

7. Z chwilą skutecznego złożenia oświadczenia o zmianie Pakietu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, rozpoczyna się nowy okres rozliczeniowy dla nowo wybranego Pakietu, a poprzedni wygasa.

VIII

Reklamacja

1. Reklamacja może być składana przez Użytkownika wyłącznie w formie pisemnej poprzez przesłanie oświadczenia reklamacyjnego na adres BiznesBox.com, ul. Pawia 34 / 8U, 31 – 154 Kraków.

2. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie od chwili otrzymania zgłoszenia przez Biznbesbox.com. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

3. Użytkownik zobowiązany jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail, a w przypadku jego zmiany zobowiązany jest o tym poinformować Biznesbox.com.

4. Biznesbox.com nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie kont pocztowych Użytkowników.

IX

Zmiana Regulaminu

1. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu Biznesbox.com w całości lub w części.

2. O zmianie Regulaminu i zakresie zmian zarejestrowani Użytkownicy portalu Biznesbox.com będą powiadamiani na stronie internetowej portalu.

3. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili opublikowania go na stronie internetowej Biznesbox.com.

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej Biznesbox.com w zakładce Regulamin.

5. Zmiany Regulaminu po ich opublikowaniu będą również przesyłane do Zleceniodawców w drodze korespondencji mailowej, w taki sposób aby mogli oni taki wzorzec przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

6. Niezależnie od niniejszego Regulaminu Biznesbox.com może wprowadzać na podstawie odrębnych regulaminów promocje, akcje marketingowe itp. z tym zastrzeżeniem, że dodatkowe regulaminy nie oznaczają zmiany lub nieobowiązywania niniejszego Regulaminu.

X

Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkowników.

2. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w serwisie Biznesbox.com winny być rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Zleceniodawcą a portalem Biznesbox.com wszelkie powództwa wytaczane powinny być przed sąd właściwy miejscowo i rzeczowo z uwagi na siedzibę firmy Palace Group.

4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków wynikających z niniejszego Regulaminu będzie prawo polskie, a każda usługa świadczona w serwisie Biznesbox.com. będzie traktowana jako wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W przypadku uznania, któregoś z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne zastosowanie w tym zakresie będą miały przepisy obowiązującego prawa. Nieważność postanowienia nie skutkuje nieważnością całego Regulaminu.